Rozstrzygnięcie postępowania na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni"

Gdynia, dnia 29 maja 2019 roku

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.39.2019
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia” - 15%).
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysław Tkaczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INDOM Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ulicy Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    Cena brutto 60% = 60 punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punków,
3)    Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia 15% = 15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 14.637,00 zł.
 
3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 04 czerwca 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 15:30 Aktualizacja treści Anna Urbańska
29.05.2019 14:27 Aktualizacja treści Tomasz Klein