Rozstrzygnięcie postępowania na Wykonanie budynków modułowych dla potrzeb budowy nowej siedziby bosmanatu Mariny Gdynia

 

      Gdynia, dnia 20 listopada 2013 roku
L. dz. 7188/2013
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.41.2013
                                  
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na Wykonanie budynków modułowych dla potrzeb budowy nowej siedziby bosmanatu Mariny Gdynia".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
1.
TOUAX Sp. z o.o.
ul. Limbowa 21
80-175 Gdańsk
1.365 616,11
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o.
ul. Dębowa 2
09-402 Płock
856 273,87
3.
Dariusz Jędrzejczak
BOX PLAY.PL  Budownictwo Modułowe  Dariusz Jędrzejczak
Zdwórz 10/2
09-520 Łąck
816 076,71
4.
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „KONTENER" Sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 8
09-400 Płock
1.167 075,66
5.
Ryszard Marcinkiewicz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
1.574 111,48
 
2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę TOUAX Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175), ul. Limbowa 21 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu postawionego przez Zamawiającego w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy oraz w celu wykazania się brakiem podstaw do  wykluczenia z postepowania w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobligowany był złożyć wraz z ofertą dokumenty zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 i ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ"). Natomiast Wykonawca wraz z ofertą:
1)   nie złożył oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
2)   złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b) SIWZ, wskazując Pana Mirosława Chmielewskiego jako kierownika budowy nie podając informacji o podstawie do jego dysponowania. Wykonawca natomiast nie wskazał w wykazie, osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami do prowadzenia robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej sieci wodno- kanalizacyjnej oraz osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3)   złożył oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ)
       wskazując jedynie Pana Mirosława Chmielewskiego jako osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem oraz posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie. Wykonawca natomiast nie wskazał w wykazie, osoby która posiada uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem oraz uprawnienia budowlane  do prowadzenia robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej sieci wodno- kanalizacyjnej w co najmniej ograniczonym zakresie oraz osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej ograniczonym zakresie,
4)   złożył kopię „Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości" wystawionego przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku  wg stanu na dzień 12.06.2013 r. Natomiast zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) SIWZ dokument w tej postaci powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu  10 października 2013 roku. Ponadto w/w zaświadczenie nie zostało na pierwszej stronie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5)   złożył kopię „Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek"  wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, dokument nie został poświadczony  za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
6)   nie złożył wymaganej aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 i pkt. 10-11 Ustawy dla wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego Spółki.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie do dnia 08.11.2013 r., tj.:
1)   oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
2)   wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
3)   oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
4)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 i pkt. 10-11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów w postaci aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 i pkt. 10-11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego Spółki.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Dariusz Jędrzejczak
BOX PLAY.PL  Budownictwo Modułowe  Dariusz Jędrzejczak
Zdwórz 10/2
09-520 Łąck
816 076,71
100
2
Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o.
ul. Dębowa 2
09-402 Płock
856 273,87
95,31
3
Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych „KONTENER" Sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 8
09-400 Płock
1.167 075,66
69,93
4
Ryszard Marcinkiewicz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo -Usługowe MARBUD Ryszard Marcinkiewicz
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
1.574 111,48
51,84
 
4.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 449 000,00  zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.11.2013
Data udostępnienia informacji: 20.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2013 15:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski