Rozstrzygnięcie postępowania na Usługę wykonywania prac pielęgnacyjno renowacyjnych na trawiastych obiektach sportowych

    Gdynia, dnia 11 kwietnia 2013 roku
L. dz. 1954/2013
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.8.2013
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Usługę wykonywania prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na trawiastych obiektach sportowych oraz dostawę trawy, nawozu i żwiru".


W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1

HEIN Sp. z o.o.
Miszewo 78
80-297 Banino
159.591,08
 
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy HEIN Sp. z o.o. z siedzibą w Baninie (80-297) Miszewo 78. Oferta Wykonawcy jest niezgodna z Ustawą oraz ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwaną dalej k.c., z uwagi na brak złożonego podpisu na formularzu specyfikacji cenowej stanowiącym element oferty na podstawie, którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art. 82 ust. 2 Ustawy ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie art. 73 § 1 k.c. jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.
Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 
Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty ani dokonać w niej poprawek na podstawie art. 87 ust. 1 i 2 Ustawy.
 
Wykonawca nie zachował wymaganej formy pisemnej złożonego oświadczenia woli, w tym przypadku elementu oferty w postaci specyfikacji cenowej, w związku z czym ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 Ustawy.
 
       Ponadto Wykonawca w ofercie:
1)      nie złożył oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
2)      złożył kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000233901 nie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jedynie pierwsza strona została potwierdzona za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
3)      złożył wykaz wykonanych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a)  SIWZ, z którego nie wynika, że wskazane przez Wykonawcę pole golfowe w Zespole Pałacowo-Parkowym Brzeźno posiada 18 dołków do gry oraz, że boisko piłkarskie w Kartuzach było przeznaczone w czasie wykonywania usługi dla rozgrywek co najmniej I Ligii Piłki Nożnej w Polsce; ponadto z wykazu wynika, że wymienione w wykazie dwie usługi pielęgnacyjno-renowacyjne nie były wykonywane przez okres co najmniej 6 miesięcy,
4)      nie złożył dowodów, że  usługa wskazana w wykazie dotycząca usługi pielęgnacji boiska piłkarskiego w Kartuzach została wykonana należyte,
5)      załączona kopia referencji dotycząca usług pielęgnacji pola golfowego wystawiona przez Zespół Pałacowo-Parkowym Brzeźno nie została  poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
6)      złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit. b) SIWZ, z którego nie wynika, że wskazana przez Wykonawcę osoba posiadająca  wykształcenie wyższe rolnicze posiada specjalność uprawa roli i ochrona roślin.
 
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów oraz dokumentów zawierających błędy na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy oraz nie wezwał Wykonawcy do złożenia stosowanych wyjaśnień co do treści złożonych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 4,  gdyż mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu i koniecznie jest unieważnienie postępowania.
 
 
3.     Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.04.2013
Data udostępnienia informacji: 11.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2013 13:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski