Rozstrzygnięcie postępowania na Usługę kotwiczenia podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

 

                     Gdynia, dnia 08  lipca 2014 roku.
L.dz. 4781/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.42.2014     
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na „Usługę kotwiczenia podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.       Nijverheidsweg1-2                                                               3274 KJ Heinenoord                                                 
The Netherlands        
874.764,00
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V.     Nijverheidsweg 1-2                          
3274 KJ Heinenoord                                    
The Netherlands
874.763,70
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez AQUA SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. z siedzibą w Nijverheidsweg 1-2,  3274 KJ Heinenoord, Holandia (The Netherlands).  Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 874.763,70 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż w związku z tym, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w dniu 09 lipca 2014 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.07.2014
Data udostępnienia informacji: 08.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 12:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski