Rozstrzygnięcie postępowania na Udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia

 

Gdynia, dnia 24 czerwca 2014 roku.
L. dz. 4309/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.37.2014
 
Wg rozdzielnika
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
483.955,80
 
2.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
483.955,80
100
 
3.      Wybrano ofertę złożoną przez Toi Toi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044) przy ul. Płochocińskiej 29. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi  483.955,80 zł.
 
4.      Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedna ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 25.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2014 09:18 Dodanie informacji Maciej Zaborski
25.06.2014 09:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski