Rozstrzygnięcie postępowania na udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Gdynia, dnia 25 czerwca 2014 roku.
L.dz. 4346/2014
Znak sprawy:GOSIR.DZPI.2710.22.2014

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy na „Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1.
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
599.994,00
2.
Touax Sp. z o.o.
ul. Limbowa 21
80-175 Gdańsk
999.621,00
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Touax Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ul. Limbowej 21. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ"). Zgodnie z Rozdziałem 15 SIWZ oraz treścią Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany był do wskazania w ofercie cen jednostkowych poszczególnych oferowanych kontenerów/modułów. Wykonawca nie wskazał poszczególnych cen jednostkowych kontenerów/modułów a jedynie łączną cenę oferowaną brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym uchybieniem w treści oferty, Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy o złożenie wyjaśnień do treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Ustawy jak i dokonać poprawek w trybie art. 87 ust. 2 Ustawy.
 
Ponadto Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów w postaci:
 
1)    oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
2)    wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) zawierającego dane co najmniej:
 
 
 
2.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku,
2.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku,
2.3) jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót do prowadzenia robót objętych zamówieniem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w co najmniej ograniczonym zakresie i z co najmniej rocznym doświadczeniem na tym stanowisku,
3)    oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt.2, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
599.994,00
100
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Toi Toi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-044) przy ulicy Płochocińskiej 29. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 599.994,00 zł.
 
5.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 1 lipca 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 25.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2014 15:32 Dodanie informacji Maciej Zaborski