Rozstrzygnięcie postępowania na Świadczenie usług ochrony fizycznej na obiektach GCS.

Gdynia, dnia  18 grudnia 2018 roku.
L. dz. 7021/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.1.2018
 
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy na „Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego”.

Wybrano ofertę złożoną przez NORD Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  (80-254) przy ul. Partyzantów 76. Wybrana oferta spełnia wymogi Instrukcji dla Wykonawcy i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium: 1) cena brutto oferty 80% = 76,96 punktów i 2) doświadczenie Wykonawcy 20 % = 20 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 96,96 punktów. Cena oferty brutto wynosi  1.533.484,32 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2018 15:03 Dodanie informacji Joanna Szabłowska