Rozstrzygnięcie postępowania na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni"

Gdynia, dnia 31 lipca 2019 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.57.2019
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 20%:
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330) przy ulicy Kościerskiej 8F. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena brutto 60% = 60 punktów;
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 20 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 317.999,99zł.
 
3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 06 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 31.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2019 14:59 Aktualizacja treści Tomasz Klein