Rozstrzygnięcie postępowania na Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019

Gdynia, dnia 03 stycznia 2019 roku.

l.dz. 21/2019
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.87.2018         
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2019”.
 
 
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena 60% = 60 punktów, 2) poziom emisji spalin samochodów określony normą EURO 20% = 20 punktów,  3) jakości kontenera/ów o pojemności 7 m3 dla wskazanej lokalizacji 20% = 20 punków, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 209.443,86 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019