Rozstrzygnięcie postępowania na obsługę operatorską żurawi samojezdnych dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

            Gdynia, dnia 26 czerwca 2014 roku.
L.dz. 4371/2014                                                                  
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.23.2014     
 
  
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Obsługę operatorską żurawi samojezdnych dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
1.
CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Stalowa 1
84-230 Rumia
127.674,00
2.
Henryk Mejna
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowe  Stalprofil Henryk Mejna
ul. Szlak Kaszubski 8
83-334 Miechucino
182.040,00
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Stalowa 1
84-230 Rumia
127.674,00
100
2.
Henryk Mejna
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowe Stalprofil Henryk Mejna
ul. Szlak Kaszubski 8
83-334 Miechucino
182.040,00
70,14
  
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Rumii (84-230) przy ul. Stalowej 1. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi127.674,00  zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
     Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.06.2014
Data udostępnienia informacji: 26.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2014 14:29 Dodanie informacji Maciej Zaborski