Rozstrzygnięcie postępowania na "Nadzór inwestorski robót budowlanych ul.Grabowo,ul.Morskiej,Estakada Kwiatkowskiego w Gdyni"

Gdynia, dnia 27 marzec 2020 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.10.2020
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przy ul. Grabowo, ul. Morskiej oraz  pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 40%):
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Orlik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SMARTCO Wojciech Orlik z siedzibą w Gdyni (81-322) przy ulicy Bydgoskiej 23. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) Cena brutto 60% = 60 punktów;
2) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40% = 40 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 16 974,00 zł.
 
3. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 02 kwietnia 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 27.03.2020
Data udostępnienia informacji: 27.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2020 11:53 Aktualizacja treści Tomasz Klein