Rozstrzygnięcie postępowania na „Konserwację, serwis i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach GCS”

Ogłoszenie nr 510073743-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 524045-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50730000-1- Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Usługi polegające na wykonaniu konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu świadczone będą na następujących obiektach Zamawiającego tj.: 1) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 3) Budynek Administracji, Salka Fitness, Hala LA, Hala Gier zlokalizowane przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 4) Ośrodek Hipoterapii zlokalizowany przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) Gdynia Arena zlokalizowana przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, 6) pomieszczenie gospodarcze Kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 14 w Gdyni, 7) Marina Gdynia zlokalizowana przy Al. Jana Pawła II 13A wraz z pomieszczeniami ratowników znajdującymi się na plaży miejskiej w Gdyni. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz zakres czynności konserwacyjnych i napraw stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. 5. Usługę konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Zamawiającego opisanych w ust. 3 pkt. 1-4 i 6-7 należy przeprowadzić jeden raz w roku tj. rozpoczęcie usługi ma nastąpić w miesiącu kwietniu i wykonywanie usługi ma trwać nie dłużej niż przez okres 6 tygodni. Natomiast na obiekcie wskazanym w ust.3 pkt.5 tj. Gdynia Arena należy przeprowadzić usługę dwa razy w roku tj. rozpoczęcie usługi ma nastąpić w miesiącu kwietniu i październiku i w każdym przypadku wykonywanie usługi ma trwać nie dłużej niż przez okres 4 tygodni. 6. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 7. Niezależnie od konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w terminach opisanych w ust. 5, Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić dla urządzeń o których mowa w wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ), usługę diagnostyki usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii (w szacunkowych ilościach opisanych jak poniżej) tj.: 1) centrali wentylacyjnej – szacowanie 5, 2) klimatyzatorów ściennych typu split – szacowanie 5, 3) agregatów chłodniczych – szacowanie 5, 8. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowej pracy /tzw. usterek powstałych w przypadku nieprzewidzianych awarii/ urządzeń wykazanych w załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne, potwierdzając zgłoszenie faksem lub mailem. 9. Wykonawca przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie (diagnostykę) przyczyn awarii oraz uszkodzeń urządzeń najpóźniej w terminie 96 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga posiadania przez personel Wykonawcy oraz Wykonawcę certyfikatów określonych w art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.). 11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca może świadczyć usługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych produkcji: EMERSON, FUJITSU, CLINT. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 14. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 16. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje. 17. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 20. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 25. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 26. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50730000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93934.41 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 37A 
Kod pocztowy: 81-061 
Miejscowość: Gdynia 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73990.65 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73990.65 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73990.65 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gdynia, dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.18.2019         
                                    
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację, serwis i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
2. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Czas reakcji/przybycia” 40%).

3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ulicy Hutniczej 37 A. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów, 2) czas reakcji/przybycia 40%  = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 73.990,65 zł.
 
4. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 12 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2019 12:03 Aktualizacja treści Tomasz Klein