Rozstrzygnięcie postępowania na Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach GOSIR

 

Gdynia, dnia 15 lipca 2014 roku
L. dz. 5012 /2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.29.2014
 
 
Wg rozdzielnika
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Jolanta Mazur
PHUP „ARTEX" Jolanta Mazur
ul. Powstańców Warszawy 2/9
83-000 Pruszcz Gdański
301.350,00
2
Tomasz Szymkowiak, Bogusław Gutowski
INSTAL-KLIMA s.c.
ul. Gdańska 51
84-240 Reda
43.000,80
 
2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jolantę Mazur prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PHUP „ARTEX" Jolanta Mazur z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Powstańców Warszawy 2/9 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów wskazanych w Rozdziale  6 ust. 1 pkt 1 lit. c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w  Rozdziale 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ.
 
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. do godziny 12:00.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 301.350,00 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 542.430,00 zł.
 
3.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Tomasza Szymkowiak i Bogusława Gutowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą INSTAL-KLIMA s.c.  z siedzibą w Redzie (84-240) ul. Gdańska 5 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów wskazanych w  Rozdziale  6 ust. 9 pkt 1 i 2 SIWZ oraz w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a) i b) SIWZ, które dotyczą podwykonawców.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 10 lipca 2014 r. do godziny 12:00.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wszystkich brakujących  dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
4.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.07.2014
Data udostępnienia informacji: 16.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2014 14:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski