Rozstrzygnięcie postępowania na Konserwację i naprawę dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni

 

Gdynia, dnia 23 lipca 2015 roku.
L. dz. 4138 /2015
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.25.2015
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na „Konserwację i naprawę dachu membranowego Stadionu Miejskiego w Gdyni".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Taiyo Europe GmbH
Muehlweg 2 2054 Sauerlach
Germany
36.900,00
 
2.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Taiyo Europe GmbH z siedziba w Muehlweg 2 2054 Sauerlach Germany a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zgodnie z Rozdziałem 12 ust.1 pkt. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oferta musi być ostemplowana i podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.  Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 4 lit. a) SIWZ pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 
 
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami do oferty podpisana została przez Pełnomocnika. Wykonawca nie załączył do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego pełnomocnictwa w prawidłowej formie tj. w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, w terminie do dnia 22 lipca 2015 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył dokument w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika a nie w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 
Ponadto wskazuję, iż z kopii pełnomocnictwa nie wynika a co wymagają przepisy Ustawy, jednoznacznie umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku gdy Pełnomocnik ma zawrzeć umowę także wskazanie że jest on umocowany do podpisania umowy w zamówieniu publicznym.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.07.2015
Data udostępnienia informacji: 23.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2015 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski