Rozstrzygnięcie postępowania na Kompleksową konserwację i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach GCS

 

                        Gdynia, dnia  20 maja 2016 roku.
L. dz. 3040/2016
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.32.2016
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Kompleksową konserwację i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena
 
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1.
AGIS Fire & Security Sp. z o.o.
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
36.408,00
21 dni
2.
Jerzy Markiewicz
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz
ul. Studzienna 2
15-771 Białystok
69.234,24
21 dni
 
2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jerzego Markiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz z siedzibą w Białymstoku  (15-771), przy ulicy Studzienna 2 a Jego ofertę Zamawiający uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do dnia 18 maja 2016 roku, tj:
1)    wykazu wykonanych usług,
2)    dowodów, czy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie,
3)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - dotyczącego podwykonawców wskazanych w ofercie,
 
 
4)    dokumentu dotyczącego w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 - dotyczącego podwykonawców wskazanych w ofercie.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został  wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „cena brutto oferty" 99% , kryterium „termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" 1%):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
 
 
Liczba pkt. w kryterium
termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
Łączna ilość punktów
1.
AGIS Fire & Security Sp. z o.o.
ul. Palisadowa 20/22
01-940 Warszawa
36.408,00
99
1
100
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez AGIS Fire & Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-940) przy ul. Palisadowej 20/22. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.  w kryterium oceny ofert: 1) cena 99% = 99 punktów i 2) termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 1% =1 punkt, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 36.408,00 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 27 maja 2016 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.05.2016
Data udostępnienia informacji: 20.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.05.2016 14:39 Dodanie informacji Maciej Zaborski