Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni w rejonie ul. Uczniowskiej i ul. Nauczycielskiej

  

             Gdynia, dnia 20 listopada 2015 roku.
L.dz. 6756/2015                                                                  
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.54.2015         
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni w rejonie ul. Uczniowskiej i ul. Nauczycielskiej".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Okres gwarancji i rękojmi za wady
1.
Daniel Gacek
Magic Garden
ul. Wyszyńskiego 60 A
88-170 Pakość
26.393,34
 
 
60 miesięcy
2.
Sławomir Chmieliński
Novum Wyposażenie placów zabaw
Grom 36
12-130 Pasym
28.642,04
60 miesięcy
3.
Jadwiga Oziębło
APIS
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław                                           
29.534,11
60 miesięcy
4.
Sławomir Ossowski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski
ul. Burzyńskiego 10 A
80-462 Gdańsk
37.570,92
39 miesięcy
5.
Mateusz Cichowski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski
28.488,34
60 miesięcy
 
 
 
6.
Zakład Produkcyjno - Usługowy ROMEX Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
33.968,37
36 miesięcy
7.
Ryszard Syska
Syska Ryszard Herkules
ul. Śląska 41A
32-500 Chrzanów
30.130,74
50 miesięcy
8.
Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
87-100 Toruń
27.275,42
49 miesięcy
9.
Marek Starczewski
Starmax Marek Starczewski
ul. Rycerska 3
83-050 Bąkowo
21.334,68
60 miesięcy
 
2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Sławomira Chmielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Novum Wyposażenie Placów Zabaw z siedzibą w Pasym (12-130), Grom 36 a Jego ofertę Zamawiający uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
  Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do dnia 16 listopada 2015 roku, tj: pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił dokumentu w postaci pełnomocnictwa do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wystawionego w  oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „cena brutto oferty" 90% , kryterium „okres rękojmi za wady i gwarancji" 10 %):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium okres rękojmi za wady i gwarancji
Łączna ilość punktów
1.
Marek Starczewski
Starmax Marek Starczewski
ul. Rycerska 3
83-050 Bąkowo
21.334,68
90
10
100
2.
Daniel Gacek
Magic Garden
ul. Wyszyńskiego 60 A
88-170 Pakość
26.393,34
 
72,75
10
82,75
3.
Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
87-100 Toruń
27.275,42
70,40
8,17
78,57
4.
Mateusz Cichowski
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEVIUS
Majdan Brzezicki 42
21-050 Piaski
28.488,34
67,40
10
77,40
5.
Jadwiga Oziębło
APIS
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław        
29.534,11
65,01
10
75,01
6.
Ryszard Syska
Syska Ryszard Herkules
ul. Śląska 41A
32-500 Chrzanów
30.135,75
po dokonaniu poprawek rachunkowych
63,72
8,33
72,05
7.
Zakład Produkcyjno - Usługowy ROMEX Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
34.118,50
po dokonaniu poprawek rachunkowych
56,28
6,00
62,28
8.
Sławomir Ossowski
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski
ul. Burzyńskiego 10 A
80-462 Gdańsk
37.570,92
51,11
6,50
57,61
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     Wybrano ofertę złożoną przez Marka Starczewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Starmax Marek Starczewski z siedzibą w Bąkowie  (83-050) przy ul. Rycerska 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium: 1) cena 90% = 90 punktów i 2) okres rękojmi za wady i gwarancji 10% = 10 punktu, łączna punktacja oceny oferty = 100  punktów. Cena oferty brutto wynosi  21.334,68 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 26 listopada 2015 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.11.2015
Data udostępnienia informacji: 20.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2015 14:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski