Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Zaruskiego

 

          Gdynia, dnia  19 listopada 2014 roku.
L. dz. 7769/2014
Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.66.2014
 
                                  
                                               wg rozdzielnika
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Zaruskiego".
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna  oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
„1 Move" Sp. z o.o.
ul. Morelowa 5/30
80-174 Gdańsk
92.297,72
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 70.326,00  zł brutto.
 
3.    Ponadto Zamawiający informuje,  iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ".
Zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 1 pkt 11 SIWZ Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do SIWZ ściśle i kompletnie. Zakazuje się wprowadzania zmian we wzorach dokumentów objętych SIWZ.
 
       Wykonawca złożył ofertę nie zgodną ze SIWZ. Z treści SIWZ wynika, że Wykonawca zobowiązany był zaoferować urządzenie o nazwie: rowerek. Natomiast Wykonawca w ofercie zaproponował zamiennie za urządzenie „Rowerek" urządzenie „Orbitrek".
    
      Zamawiający nie mógł żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty gdyż mimo ich złożenia koniecznie jest unieważnienie postępowania.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.11.2014
Data udostępnienia informacji: 19.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.11.2014 15:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski