Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Hallera

 Gdynia, dnia 26 listopada 2014 roku.
L. dz. 7906/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.65.2014
 
 
Wg rozdzielnika
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Hallera".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła  oferta:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
„1 Move" Sp. z o.o.
ul. Morelowa 5/30
80-174 Gdańsk
47.972,78
 
Wpłynęła i została otwarta oferta od Wykonawcy Marcina Taczalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Active Line Marcin Taczalski na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Zaruskiego". Oferta ta została otwarta z uwagi, iż z treści złożonej koperty  wynikało, iż oferta została złożona na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Hallera".
 
2.    Zamawiający nie mógł dokonać porównania oferty Wykonawcy Marcina Taczalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Active Line Marcin Taczalski z innymi ofertami, gdyż oferta ta została złożona do innego postępowania, co oznacza że jej treść jest  niezgodna z obowiązującą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 
W związku z powyższym  oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
3.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Cena oferty Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 33.832,00 zł brutto.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.11.2014
Data udostępnienia informacji: 26.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2014 15:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski