Rozstrzygnięcie postępowania na „Dostawę (udostępnienie) gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez GCS”

Gdynia, dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.29.2019         
                                    
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie) wraz z montażem i demontażem gotowych konstrukcji (brama startowa, scena, ścianka) dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
2. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Rozdzielczość nadruku” 40%).
3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przemysława Wrembel prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa SETLIGHT Przemysław Wrembel z siedzibą w Gdyni (81-388) przy ulicy Świętojańskiej 82/4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów, 2) rozdzielczość nadruku 40%  = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 98.031,00zł.
 
4. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 02 maja 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019