Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę (udostępnienie) agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez GCS

 Gdynia, dnia 05 maja 2015 roku.
L.dz. 2397/2015                                                                  
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.11.2015         
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę (udostępnienie)  agregatu prądotwórczego wraz z obsługą energetyczną dla potrzeb organizacji imprez Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1 ADEX AP Sp. z o.o.
ul. Spokojna 2
Źródła
55-330 Miękinia
14.760,00 -
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy ADEX AP Sp. z o.o. z siedzibą w Źródła, Miękinia (55-330) przy ulicy Spokojnej 2. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
 
Wykonawca w złożonym formularzu oferty nie wskazał terminu płatności wynagrodzenia od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.
 
Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 1 pkt 11 SIWZ Wykonawca winien wypełnić formularze załączone do SIWZ ściśle i kompletnie, ponadto zgodnie z Rozdziałem 17 ust. 3 w przypadku wpisania w ofercie (formularzu oferty) terminu płatności innego niż termin 14 albo 21- dniowy bądź nie zaznaczenie jednego z terminów (tj. 14 lub 21 dni) oferta będzie uznana jako sprzeczna z treścią SIWZ.
 
Oświadczenie Wykonawcy o terminie płatności wynagrodzenia jest obok ceny brutto oferty jednym z kryteriów oceny oferty. Brak podania przez Wykonawcę któregokolwiek z kryteriów powoduje brak możliwości oceny oferty przez Zamawiającego.
 
Zmawiający nie mógł zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty gdyż niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.05.2015
Data udostępnienia informacji: 05.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 14:52 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski
05.05.2015 14:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski