Rozstrzygnięcie postępowania na „Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Gdynia, dnia  11 grudnia 2017 roku.
L. dz. 6705/2017

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.92.2017
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę sprzętu/artykułów sportowych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Wybrano ofertę złożoną przez SK-SPORT S. Gulina, K. Łuszcz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie (35-203) przy ul. Siemieńskiego 14. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: cena 60% = 60 punktów, okres rękojmi za wady i gwarancji 40% = 40 punktów i  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 93.675,32 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2017
Data udostępnienia informacji: 11.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 15:26 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska