Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2014

 
                                                                                                               Gdynia, dnia 27 lutego 2014 roku
L. dz. 1315/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.4.2014
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawa pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2014".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
GT sport spółka jawna M.Gwizdała, D.Tryk
ul. Cylkowskiego 32A
81-465 Gdynia
111.738,56
2
Władysław Piotrowski
Firma Piotrowski Usługi Grawerskie Agroturystyka
ul. Komisji Edukacji Narodowej  12/5
37-450 Stalowa Wola
133.042,42
3
Tryumf Sp. z o.o.
ul. Grabskiego 8
37-450 Stalowa Wola
110.003,05
4
Sempertech Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 6/19
37-450 Stalowa Wola
124.181,12
 
2.      Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę GT sport spółka jawna M.Gwizdała, D.Tryk z siedzibą w Gdyni (81-465), ul. Cylkowskiego 32A a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
1)        Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zobowiązany był wykazać się należytym wykonaniem w całości co najmniej jednej dostawy trofeów sportowych  o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,  polegających na dostawie trofeów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie.
 
       Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) zawierający jedną dostawę wraz z dowodami, że dostawa została wykonana należycie.
 
       Załączona przez Wykonawcę kopia referencji potwierdzająca należyte wykonanie dostawy nie została poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 
2)        Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit a) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był złożyć wraz z ofertą fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) SIWZ; fotografie winny zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.6 SIWZ.
 
      Wykonawca wraz z ofertą nie załączył części wymaganych fotografii.
 
3)      Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit b) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był złożyć wraz z ofertą fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e) SIWZ; fotografie winny zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.7 SIWZ.
 
Wykonawca wraz z ofertą nie załączył części wymaganych fotografii.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
3.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Władysława Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Firma Piotrowski Usługi Grawerskie Agroturystyka z siedzibą w Stalowej Woli (81-465) ul. Komisji Edukacji Narodowej  12/5 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
1)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zobowiązany był wykazać się w całości należytym wykonaniem co najmniej jednej dostawy trofeów sportowych o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na dostawie trofeów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie.
 
    Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów.
 
2)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie  art. 24 ust. 1 Ustawy,  zobowiązany był złożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
         Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego dokumentu.
 
3)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był złożyć następujące dokumenty w postaci fotografii zaoferowanych trofeów zawierające:
                  a)   fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) SIWZ; fotografie muszą zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.6 SIWZ,
                 b)   fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e) SIWZ; fotografie muszą zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.7 SIWZ,
                  c)   fotografie statuetek dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 4  lit. a) - b) SIWZ,
                 d)   fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) medali w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 5 lit. a) - b) SIWZ; fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) medali tj. kolor złoty, srebrny i brązowy medalu zgodnie z Rozdziałem 3 ust.8 SIWZ.
 
            Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów.
 
4)      Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 2 SIWZ na potwierdzenie autentyczności zaoferowanych fotografii trofeów o których mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. a) - d) SIWZ, zobowiązany był złożyć oświadczenie.
 
            Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego dokumentu.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 133 042,42 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 133 042,73 zł.
 
4.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Tryumf Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul. Grabskiego 8 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
1)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) SIWZ w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zobowiązany był wykazać się należytym wykonaniem w całości co najmniej jednej dostawy trofeów sportowych  o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie,  polegających na dostawie trofeów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie.
 
Wykonawca złożył wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) do którego nie załączył dowodów na potwierdzenie, czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
Ponadto załączony wykaz dostaw został opatrzony podpisem osoby nie wskazanej jako osoba umocowana do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.
 
2)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit a) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był  złożyć wraz z ofertą fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) SIWZ; fotografie winny zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.6 SIWZ.
 
     Wykonawca wraz z ofertą nie załączył części wymaganych fotografii.
 
3)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit b) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był  złożyć wraz z ofertą fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e) SIWZ; fotografie winny zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.7 SIWZ.
 
     Wykonawca wraz z ofertą nie załączył części wymaganych fotografii.
 
4)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit c) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zobowiązany był złożyć wraz z ofertą fotografie statuetek dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 4  lit. a) - b) SIWZ.
 
     Wykonawca złożył wraz z ofertą fotografie statuetek, które nie przedstawiają wszystkich dyscyplin sportowych wymienionych przez Zamawiającego, tj. brak statuetek przedstawiających:
a)    rugby, siatkówkę kobiet, koszykówkę kobiet - w przedziale wysokości 12-25 cm,
b)   rugby, siatkówkę mężczyzn, koszykówkę kobiet -w przedziale wysokości  26 cm i wyższych.
 
5)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit d) SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był złożyć wraz z ofertą fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) medali w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 5 lit. a) - b) SIWZ; fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) medali tj. kolor złoty, srebrny i brązowy medalu zgodnie z Rozdziałem 3 ust.8 SIWZ.
 
     Wykonawca nie złożył wraz z ofertą fotografii przedstawiających co najmniej 5 rodzajów (wzorów) medali w jednej cenie dla wymiarów w przedziale 5,5 do 7 cm.
 
6)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 2 SIWZ na potwierdzenie autentyczności zaoferowanych fotografii trofeów o których mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. a) - d) SIWZ, zobowiązany był złożyć oświadczenie.
 
     Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego dokumentu.
 
         Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.
 
  Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wszystkich brakujących  dokumentów tj.
1)    do złożonego nowego wykazu dostaw nie załączył dowodów na potwierdzenie,   czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
2)    fotografii co najmniej 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) SIWZ wraz z przedstawieniem kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów.
3)    fotografii co najmniej 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e) SIWZ wraz z przedstawieniem kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) pucharów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 110 003,05 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 110 045,55 zł.
 
5.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Sempertech Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) ul. Czarnieckiego 6/19 a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
1)      Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ w celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, zobowiązany był wykazać się w całości należytym wykonaniem co najmniej jednej dostawy trofeów sportowych o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na dostawie trofeów sportowych za łączną kwotę nie mniejszą niż 25.000,00 zł brutto (zamówienie mogło być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego) wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie.
 
       Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów.
 
2)      Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, zobowiązany był złożyć następujące dokumenty w postaci fotografii zaoferowanych trofeów zawierające:
a)    fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) kompletów pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 lit. a) - e) SIWZ; fotografie muszą zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) kompletów pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) kompletu pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.6 SIWZ,
b)   fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) pucharów w jednej cenie dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2 lit. a) - e) SIWZ; fotografie muszą zawierać również przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) pucharów tj. co najmniej dwa kolory dla każdego rodzaju (wzoru) pucharów zgodnie z Rozdziałem 3 ust.7 SIWZ,
c)    fotografie statuetek dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 4  lit. a) - b) SIWZ,
d)   fotografie co najmniej 5 rodzajów (wzorów) medali w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 5 lit. a) - b) SIWZ; fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów (wzorów) medali tj. kolor złoty, srebrny i brązowy medalu zgodnie z Rozdziałem 3 ust.8 SIWZ.
 
            Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych dokumentów.
 
 
3)    Wykonawca zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 2 SIWZ na potwierdzenie autentyczności zaoferowanych fotografii trofeów o których mowa w ust. 9 pkt. 1 lit. a) - d) SIWZ, zobowiązany był złożyć oświadczenie.
 
            Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego dokumentu.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do dnia 24 lutego 2014 r.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 124 181,12 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 124 210,34 zł.
 
6.    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.02.2014
Data udostępnienia informacji: 27.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2014 14:22 Dodanie informacji Maciej Zaborski