Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę pucharów, statuetek i medali

 

Gdynia, dnia 13 marca 2013 roku
L. dz.1406 /2013
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.7.2013
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych w roku 2013".

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Sylwia Gogowska
Mediaform Sylwia Gogowska
ul. Rzeźnicza 42A
58-200 Dzierżoniów
108.300,40
2
Marek Gwizdała, Dariusz Tryk
GT sport spółka jawna
M.Gwizdała, D.Tryk
ul. Cylkowskiego 32 A
81-465 Gdynia
112.820,52
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Sylwii Gogowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Mediaform Sylwia Gogowska z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), ul. Rzeźnicza 42A, oferta nr 1. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ".
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, winien złożyć wraz z ofertą, zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit a) do c) SIWZ:
1)      fotografie/rysunki zaoferowanych  trofeów: co najmniej 5 rodzajów pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 1 lit. a) - e) SIWZ; zdjęcia/fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów pucharów tj. co najmniej dwa kolory,
2)      zdjęcia/fotografie statuetek dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 2  lit. a) - b),
3)      zdjęcia/fotografie co najmniej 5 rodzajów medali, w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 3 lit. a) - b) SIWZ; zdjęcia/fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów medali tj. kolor złoty, srebrny i brązowy medalu.
 
Wykonawca nie złożył wraz z ofertą zdjęć/rysunków wszystkich wymaganych przez Zamawiającego trofeów. Ponadto załączone przez Wykonawcę zdjęcia/fotografie nie zostały podpisane przez Wykonawcę.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.
 
Wykonawca w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów, o które wzywał Zamawiający tj. złożył cztery rodzaje pucharów w dwóch kolorach odnośnie wysokości pucharu 20-29 cm, zamiast wymaganych pięciu rodzajów.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymogów określonych przez Zamawiającego, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował, Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów. Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane puchary  wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
 
3.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Marek Gwizdała, Dariusz Tryk prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą GT sport spółka jawna M.Gwizdała, D.Tryk z siedzibą w Gdyni (81-465), ul. Cylkowskiego 32 A, oferta nr 2. Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, winien złożyć wraz z ofertą, zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 1 lit a) do c) SIWZ:
1)      fotografie/rysunki zaoferowanych  trofeów: co najmniej 5 rodzajów pucharów dla poszczególnych wysokości, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 1 lit. a) - e) SIWZ; zdjęcia/fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów pucharów tj. co najmniej dwa kolory,
2)      zdjęcia/fotografie statuetek dla różnych dyscyplin sportowych w szczególności: piłka nożna, bieg kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, rugby, siatkówka kobiet i mężczyzn, koszykówka kobiet i mężczyzn, pływanie, dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 2  lit. a) - b),
3)      zdjęcia/fotografie co najmniej 5 rodzajów medali, w jednej cenie dla poszczególnych wymiarów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 3 lit. a) - b) SIWZ; zdjęcia/fotografie muszą zawierać również  przedstawienie kolorystyki poszczególnych rodzajów medali tj. kolor złoty, srebrny i brązowy medalu.
 
Wykonawca nie złożył wraz z ofertą zdjęć/rysunków wszystkich wymaganych przez Zamawiającego trofeów. Ponadto załączone przez Wykonawcę zdjęcia/fotografie nie zostały podpisane przez Wykonawcę.
 
Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów.
 
Wykonawca w wyznaczonym terminie do uzupełnienia dokumentów nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów, o które wzywał Zamawiający tj. nie załączył zdjęć/fotografii poszczególnych wzorów pucharów w innym kolorze tj. brak dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę wzoru pucharu zdjęcia/fotografii drugiego koloru.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymogów określonych przez Zamawiającego, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował, Wykonawca nie ma możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów. Wobec braku potwierdzenia spełniania przez oferowane puchary  wymogów określonych przez Zamawiającego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
4)        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.03.2013
Data udostępnienia informacji: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 15:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski