Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem

Gdynia, dnia 23 sierpnia 2017 roku.
l.dz. 4671/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.61.2017         
                                  
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Dostawę materiałów promocyjnych w postaci koszulek wraz z nadrukiem dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z:
1)      art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)      art.93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj.  209.270,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2017
Data udostępnienia informacji: 23.08.2017