Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów

Gdynia, dnia  11 grudnia 2017 roku.
L. dz. 6707/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.93.2017
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Dostawę materiałów promocyjno - reklamowych w postaci winderów/batfanów dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Ryszarda Lampa prowadzącego działalność  gospodarczą pod nazwą Ryszard Lampa Nadruk na tkaninach z siedzibą w Janowie (42-253) przy ul. św. Józefa 22. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: cena 60% = 60 punktów, rozdzielczość nadruku 40% = 40 punktów i  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 27.945,60 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 11.12.2017
Data udostępnienia informacji: 11.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 15:27 Aktualizacja treści Joanna Szabłowska