Rozstrzygnięcie postępowania na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu"

Gdynia, dnia 08 sierpnia 2019 roku

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.66.2019
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawę krzesełek stadionowych dla potrzeb Stadionu Miejskiego Gdyńskiego Centrum Sportu”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 40%).
 
2. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Marcina Szydlik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LQS – Systemy Siedzisk Marcin Szydlik z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ulicy Hutniczej 3. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert: 1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów; 2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 40% = 40 punktów, łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  Cena oferty brutto wynosi 113.652,00 zł.
 
3. Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 12 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 08.08.2019
Data udostępnienia informacji: 08.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2019 14:45 Aktualizacja treści Tomasz Klein
08.08.2019 14:38 Dodanie informacji Tomasz Klein