Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń

Gdynia, dnia 16 czerwca 2014 roku.
L. dz. 4015/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.28.2014
 

 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Udostępnienie wraz z rozstawieniem ogrodzeń dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia"
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
626.931,00
 
2.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Toi Toi Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
626.931,00
100
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty oraz oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 90.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2014
Data udostępnienia informacji: 16.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2014 12:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski