Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na konserwację i naprawę telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Gdynia, dnia 14 lipca 2015 roku.
L. dz. 3919/2015
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.24.2015
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Konserwację i naprawę telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu".
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
1.
Proframe Sp. z o.o.
ul. Poleczki 40
02-822 Warszawa
230.267,07
30
2.
AMB S.C.
Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska
Al. Zwycięstwa 236
81-540 Gdynia
364.979,13
30
 
2.    Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczył Wykonawcę Proframe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 40, a Jego ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych/wykonywanych usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) w którym wykazał realizację 3 usług. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych dowodów potwierdzających czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. Wykonawca do oferty załączył jedynie kopię dokumentu w postaci wystawionej przez siebie faktury na jedną z wymienionych usług, która nie jest dowodem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonym w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ.
 
Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 230.267,07 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 231.029,67 zł.
 
3.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „cena brutto oferty" 99% , kryterium „termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy" 1%):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Liczba pkt. w kryterium cena brutto oferty
Liczba pkt. w kryterium termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
Łączna ilość punktów
1.
AMB S.C.
Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska
Al. Zwycięstwa 236
81-540 Gdynia
364.979,13
99
1
100
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę Proframe Sp. z o.o. oraz cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę AMB S.C. Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska (sklasyfikowanej w związku z brakiem wezwania Wykonawcy Proframe Sp. z o.o. o uzupełnienie dokumentów zgodnie z pkt. 2), przewyższają kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 140.200,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.07.2015
Data udostępnienia informacji: 14.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.07.2015 14:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski