Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wraz z instalacją urządzeń monitoringu dla NSR w Gdyni

Gdynia, dnia 5 listopada 2013 roku
L. dz. 6836/2013
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.48.2013
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Dostawę wraz z instalacją urządzeń monitoringu dla Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Jerzy Markiewicz
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz
ul. Studzienna 2
15-771 Białystok
83.251,63
2
Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska
AMB S.C.
Al. Zwycięstwa 236
81-540 Gdynia
68.486,00
 
2.        Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Pawła Krzeszewskiego i Elżbiety Krzeszewskiej prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB s.c. z siedzibą Gdyni (81-540) w przy Al. Zwycięstwa 236. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego stanowiącego element oferty na podstawie którego Wykonawca wylicza cenę brutto złożonej oferty.
 
Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 9 pkt. 4 lit. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentu w postaci kosztorysu ofertowego.
Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy, gdyż kosztorys ofertowy nie jest jednym z dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy.
 
Ponadto wszystkie dokumenty w złożonej ofercie podpisał współwłaściciel Paweł Krzeszewski, natomiast załączone do oferty pełnomocnictwo dla Pana Pawła Krzeszewskiego zostało wystawione do innego postepowania tj. na wykonanie konserwacji i naprawy telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu oraz konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
3.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 Ustawy w związku z art. 104 ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) (zwaną dalej k.c.) odrzucono ofertę Wykonawcy Jerzego Markiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz Jerzy Markiewicz z siedzibą w Białymstoku (15-771) przy ulicy Studziennej 2. Wykonawca nie załączył do oferty stosownego pełnomocnictwa.
 
Ofertę oraz załączone do niej dokumenty podpisał Pan Radosław Markiewicz, dla którego Wykonawca załączył pełnomocnictwo, w którym nie ma umocowania do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego, gdyż pełnomocnictwo ogólne (art. 98 k.c.) należy uznać za niewystarczające (zobacz art. 23 ust. 2 Ustawy). Zgodnie z art. 104 k.c. jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. W związku z powyższym podpisanie oferty na podstawie jedynie pełnomocnictwa ogólnego skutkuje nieważnością oświadczenia woli złożonego w imieniu Wykonawcy i co za tym idzie koniecznością odrzucenia oferty.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Ponadto na etapie sprawdzania ofert Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przed dokonaniem poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 83.251,63 zł, po dokonaniu poprawki rachunkowej cena brutto oferty wynosi 83.251,65 zł.
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty oraz oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 43.500,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.11.2013
Data udostępnienia informacji: 05.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.11.2013 15:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski