Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę urządzeń siłowni zewnętrznej.

Gdynia, dnia 29 sierpnia 2017 roku.
l.dz. 4768/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.59.2017         

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na „Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej dla placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Powstania Śląskiego w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 29.08.2017
Data udostępnienia informacji: 29.08.2017