Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gdynia, dnia 6 sierpnia 2014 roku
 
L. dz. 5443/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.47.2014
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęła jedna oferta:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Mariusz Maszota
P.U.H. El Professional
ul. Modrzewiowa 4a/26
81-074 Gdynia
185.202,31
 
2.      Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Mariusz Maszota
P.U.H. El Professional
ul. Modrzewiowa 4a/26
81-074 Gdynia
185.202,30
po dokonaniu poprawek rachunkowych
100
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 81.180,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.08.2014
Data udostępnienia informacji: 06.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2014 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski