Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gdynia, dnia 11 czerwca 2014 roku
L. dz. 3903/2014
Znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.16.2014
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn.zm.) na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni"
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zw. dalej „Ustawą", informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Elsik Sp. z o.o.
Lniska 22
83-330 Żukowo
321.361,13
2
Konsorcjum
1) Sportsystem Sp z o.o.
     ul. Kościelna 9A
     87-700 Aleksandrów Kujawski
2) Katarzyna Kiedrowska
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KSK"Coloseum" Kiedrowska Katarzyna
     ul. Uczniowska 10
     84-242 łuzino
336.394,59
3
Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
ul. Puławska 38
05-500 Piaseczno
216.354,80
4
Wanda Łaguna
Firma Usługowo-Projektowa DW Wanda Łaguna
ul. Okrzei 13/4
81-747 Sopot
475.696,19
     2.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów na potwierdzenie spełnia przez oferowaną przez Wykonawcę nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego do dnia 6 czerwca 2014 roku, tj:
1)    karty technicznej potwierdzonej przez jej producenta,
2)    atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego,
3)    autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,
4)    dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 9 lit. a) - e) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.
 
3.    Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy wykluczono Wykonawcę Wandę Łaguna prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą Firma Usługowo-Projektowa DW Wanda Łaguna z siedzibą w Sopocie przy ul. Stefana Okrzei 13/4. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów do dnia 6 czerwca 2014 roku, tj:
1)    na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)    wykazu w całości należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
b)    dowodów czy roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie wykonanych robót budowlanych były wykonywane należycie w postaci:
b1) poświadczenia, lub
b2) innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia , o którym mowa w lit. b1).
2)    dokumentów dotyczących podwykonawcy, na którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w postaci:
a)    oświadczenia podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),
b)    aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji podwykonawcy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)    pisemnego zobowiązania podwykonawcy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 SIWZ,
d)    dokumentów dotyczących w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 SIWZ.
3)    na potwierdzenie spełnia przez oferowaną przez Wykonawcę nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego dokumentu w postaci:
a)    autoryzacji producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchni.
 
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących    dokumentów.
 
W świetle Ustawy, Zamawiający ma prawo tylko jeden raz zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a to uprawnienie Zamawiający już zrealizował. Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 
Ponadto Wykonawca w formularzu oferty nie wpisał nazwy oraz producenta zaoferowanej nawierzchni, natomiast załączył do oferty dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną nawierzchnię wymagań określonych przez Zamawiającego odnośnie nawierzchni Tetrapur ENZ odmiana II produkowanej przez BSG Sp. z o.o.
 
Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, Zamawiający poprawił w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, wpisując na podstawie złożonych dokumentów do formularza oferty nazwę nawierzchni „Tetrapur ENZ odmiana II" oraz nazwę producenta „BSG Sp. z o.o.".
 
Zamawiający pismem z dnia 3 czerwca 2014 roku zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa powyżej.
 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie przekazał Zamawiającemu zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. Ustawy.
 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
 
4.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1.
Elsik Sp. z o.o.
Lniska 22
83-330 Żukowo
321.361,13
100
2.
Konsorcjum
1) Sportsystem Sp z o.o.
     ul. Kościelna 9A
     87-700 Aleksandrów Kujawski
2) Katarzyna Kiedrowska
     Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KSK"Coloseum" Kiedrowska Katarzyna
     ul. Uczniowska 10
     84-242 łuzino
336.394,59
95,53
 
5.        Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 266.530,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 11.06.2014
Data udostępnienia informacji: 12.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2014 14:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski