Rozbudowa placu zabaw na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście

Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 73/JB/2010 z dnia 11.06.2010 roku
na rozbudowę placu zabaw na plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście


ZAMAWIAJĄCY:
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 81-538 Gdynia ul. Olimpijska 5/9

WYKONAWCA:
Saternus Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
WARTOŚĆ UMOWY BRUTTO:
525.921,26 zł.

Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów jest:
Anna Byczkowska
fax 0-58-622-11-64, adres e-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie GOSiR-u.

Tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2010 r. pod numerem: 175182-2010 oraz zamieszczono na stronie internetowej GOSiR

Gdynia, dnia 09 czerwca 2010 r.   
    
L.dz. 927/JB/2010
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Rozbudowę placu zabaw na plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście" znak sprawy 2/PN/JB/2010
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, informuję iż Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę placu zabaw na plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście".
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Saternus Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zawiera najniższą cenę/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 525.921,26 zł.
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Jałoszewski
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 09.06.2010
Data udostępnienia informacji: 09.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2010 13:56 Dodanie informacji Paulina Filipowicz
09.06.2010 14:38 Dodanie informacji Paulina Filipowicz