Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f1280c7-f2fb-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216029
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.13.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni, dz. nr 2690 obręb 0010 Chylonia, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez Damikon Construction Daniel Mikusik :
1) Projektem budowlanym branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i elektroenergetycznej składającym się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projektem budowlano-wykonawczym branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz elektroenergetycznej „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Rozbiórka i budowa sceny w Parku Kilońskim w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ),
4) Szkicem proponowanej lokalizacji drogi dojazdowej (stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ).

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 563328,02 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 707463,64 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 563328,02 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Marcinkiewicz 'MARBUD' PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5860001473
7.3.4) Miejscowość: Gdynia
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:
w zakresie instalacji elektrycznych
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-27
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 563328,02 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.05.2023
Data udostępnienia informacji: 15.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2023 13:35 Aktualizacja treści Maciej Zaborski