Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

Gdynia, dnia 22 czerwca 2011 r.
L.dz.3238/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Rozbiórka budynku warsztatowo-garażowego i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni" znak 19/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Jacek Kalinowski P.T.H.U. JAGAN, ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia
117 245,32 zł
2
Jan Polkowski, JANDAR Pośrednictwo Finansowe i Usługi Budowlane, ul. Kcyńska 3/174, 81-005 Gdynia
195 840,67 zł
3
KABE-INVEST Sp. z o.o., ul. Bukowska 237/2, 60-189 Poznań
161 158,41 zł
4
Leszek Ossowski, MITRON  Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane, ul. Cegielnia 3, 83-400 Kościerzyna
136 779,90 zł
5
Wacław Skrocki, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDFUND, ul. Architektów 8 A, 81-528 Gdynia
140 547,75 zł
 
2.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jacka Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.T.H.U. JAGAN  Jacek Kalinowski z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Kilińskiego 58. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit d SIWZ, złożenia dokumentu w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca załączył do oferty dokumenty w postaci kopii uprawnień osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, natomiast nie załączył wymaganego oświadczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
3.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy wykluczono Wykonawcę Jan Polkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDAR Pośrednictwo Finansowe i Usługi Budowlane z siedzibą w Gdyni (81-005), ul. Kcyńska 3/174. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit d SIWZ, złożenia dokumentu w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca załączył do oferty dokumenty w postaci kopii uprawnień osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, natomiast nie załączył wymaganego oświadczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
4.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy wykluczono Wykonawcę Leszek Ossowski prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MITRON Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane z siedzibą w Kościerzynie (83-400), ul. Cegielnia 3. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1 lit b SIWZ tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 1 lit d SIWZ, złożenia dokumentu w postaci oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca załączył do oferty dokumenty w postaci kopii uprawnień osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, natomiast nie załączył wymaganego oświadczenia. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
5.        Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy wykluczono Wykonawcę KABE-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-189), ul. Bukowska 237/2. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ tj. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej żądał zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 1 pkt. 2 lit b SIWZ, złożenia dokumentu w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca załączył do oferty dokument w postaci kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, opatrzonego pieczęcią za zgodność z oryginałem oraz podpisem jednej osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. Zgodnie z Rozdziałem 6 ust. 6 SIWZ dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z załączonego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wynika dwuosobowa reprezentacja Wykonawcy. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów, gdyż mimo ich złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
6.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Wacław Skrocki, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDFUND, ul. Architektów 8 A, 81-528 Gdynia
140 547,75 zł
100
 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty jak i oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zmawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, t.j. 60.000,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.06.2011
Data udostępnienia informacji: 22.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.06.2011 10:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski