Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali LA GOSiR w Gdyni przy ul.Olimpijskiej 5

Gdynia dnia 31.10.2011r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty uzupełniające polegające na remoncie części dachu hali lekkoatletycznej, do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2011 r. pod numerem: 284927 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275875 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające polegające na remoncie części dachu hali lekkoatletycznej, do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające, do zamówienia podstawowego objętego umową nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont części dachu znajdującego się nad pomieszczeniami sportowymi hali lekkoatletycznej. 3. Zakres prac polega w szczególności na: 1) rozbiórce istniejącego pokrycia dachu, 2) montażu deski okapowej - 79 mb, 3) wykonaniu nowego pokrycia dachu - 79 mb, 4) wykonaniu obróbki blacharskiej. 4. Szczegółowy zakres robót uzupełniających określa kosztorys, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. 6. Wykonawca oświadcza, że materiały użyte przy wykonaniu niniejszej umowy będą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane materiałami dopuszczonymi do obrotu i będą posiadać określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz, że zastosowane materiały i urządzenia będą I gatunku. 7. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 11. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania umowy ponosić będzie Wykonawca. 12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 13. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 15. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi. 16. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy, w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ryszard Marcinkiewicz PPHU MARBUD, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 681804,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 47856,24
  • Oferta z najniższą ceną: 47856,24 / Oferta z najwyższą ceną: 47856,24
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 15 czerwca 2011 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu roboty uzupełniające w wysokości 50 % zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 681.804,45 PLN, w Euro 177.599,49. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia oraz wykonania remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku zaplecza sportowo-socjalnego hali lekkoatletycznej i przystosowania ich dla potrzeb przychodni lekarskiej. W ramach zamówienia podstawowego dokonano remontu części dachu znajdującego się nad pomieszczeniami zaplecza socjalnego hali lekkoatletycznej. Roboty uzupełniające polegać mają na remoncie części dachu znajdującego się nad pomieszczeniami sportowymi hali lekkoatletycznej. Dach we wschodniej części hali lekkoatletycznej wymaga poprawy odpływu wody i podniesienia estetyki. Przedmiot zamówienia uzupełniającego stanowią roboty budowlane tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe i są z nim zgodne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2011
Data udostępnienia informacji: 31.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2011 12:38 Dodanie informacji Maciej Zaborski