Roboty budowlane uzupełniające polegające na naprawie tynków w miejscach ubytku w elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Gdynia, dnia 21.12.2011r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane


Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające polegające na naprawie tynków w miejscach ubytku w elewacji hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9.


Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2011r. i zostało ogłoszone w dniu 21.12.2011r. pod numerem  340781 - 2011.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające polegające na naprawie tynków w miejscach ubytku w elewacji hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową nr 327/JB/2011 z dnia 08 listopada 2011 r., zawartą w trybie przetargu nieograniczonego na Remont elewacji zewnętrznej hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5 pomiędzy Mirosławem Kopacz, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna z siedzibą w Luzinie (84-242) ul. Spółdzielcza 20 a Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Roboty budowlane uzupełniające polegać będą na: 1. uzupełnieniu podkładów pod tynki zewnętrznych o podłożach z cegły, pustaków.2.usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą - elementy szklane.3. prace malarskie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mirosław Kopacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna., ul. Spółdzielcza 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72987,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 15638,10
  • Oferta z najniższą ceną: 15638,10 / Oferta z najwyższą ceną: 15638,10
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2011r. pod numerem 264501 - 2011 przewidział możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale III ust. 1-5 SIWZ. Zamówienie uzupełniające nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, dotyczy tego samego zakresu prac co zamówienie podstawowe i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Roboty budowlane uzupełniające będą polegały na uzupełnieniu tynku, robotach malarskich.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2011
Data udostępnienia informacji: 22.12.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2011 12:31 Dodanie informacji Maciej Zaborski
22.12.2011 12:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski