Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15.06.2011 r.

     Gdynia, dnia 07.09.2011 r.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.,zawartej w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające będą polegać na robotach rozbiórkowych, robotach elektrycznych, robotach z zakresu opierzeń blacharskich

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2011 r.  pod numerem: 238825 - 2011
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231611 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 162/JB/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.,zawartej w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. Roboty uzupełniające będą polegać na robotach rozbiórkowych, robotach elektrycznych, robotach z zakresu opierzeń blacharskich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Roboty budowlane uzupełniające będą polegać na robotach rozbiórkowych, robotach elektrycznych, robotach z zakresu opierzeń blacharskich. 2. Termin wykonania robót - 14 września 2011 roku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 681804,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 32649,97
·         Oferta z najniższą ceną: 32649,97 / Oferta z najwyższą ceną: 32649,97
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 
 
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie prac remontowych polegających na wymianie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu siłowni, po demontażu istniejących lamp sufitowych stwierdzono ich znaczne zużycie i w części lamp poważne uszkodzenia dyskwalifikujące je do ponownego wbudowania zgodnie z projektem. Zachodzi konieczność wymiany lamp na nowe. Jednocześnie należy z kosztorysu ofertowego elektrycznego Wykonawcy odjąć rozdział dotyczący lamp w siłowni i poprosić Wykonawcę o przedstawienie kosztorysu zamiennego z uwzględnieniem nowych lamp sufitowych. 2. Jednocześnie przy wymianie pokrycia dachu i ścian z blachy, należy zdemontować nieczynne i niepotrzebne przewody i podstawy dachowe wentylacji mechanicznej. W obecnej chwili istniejąca wentylacja w przestrzeni pod stropowej nie spełnia swojej roli i powinna być całkowicie zdementowana, a po wykonaniu kompleksowego projektu nowej wentylacji jak najszybciej wykonana. Demontując istniejącą wentylację unika się niepotrzebnego dziurawienia nowego pokrycia dachowego z blachy i ewentualnych przecieków z dachu. W związku z demontażem istniejącej wentylacji mechanicznej i przyszłym montażem nowej wentylacji należy odjąć z kosztorysu ofertowego kwotę przyjętą na ocieplenie stropu nad halą B. Powyższe ocieplenie należy wykonać po wykonaniu nowej wentylacji, inaczej ulegnie ono zniszczeniu i nie spełni zakładanej przez projektanta izolacyjności cieplnej stropu. 3.Zgodnie z projektem i ofertą należy wymienić pokrycie z blachy na daszku nad wejściem do hali B. W trakcie realizacji ocieplenia ściany wejściowej do hali B okazało się że przy ociepleniu ściany zgodne z projektem będzie brak miejsca na wykonanie rynny odprowadzającej wodę z daszka. W trakcie oględzin na budowie ustalono konieczność przeniesienia i przesunięcia daszka - możliwość przesunięcia do przodu konstrukcji stalowej - aby stworzyć miejsce na prawidłowe wykonanie opierzeń i rynny odprowadzającą wode opadową z daszka. Po przesunięciu na całej długości daszka ze ścianą należy wykonać opierzenie z blachy powlekanej
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2011
Data udostępnienia informacji: 07.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2011 14:33 Dodanie informacji Maciej Zaborski