Remont wentylacji hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5


Gdynia dnia 16 listopada 2011 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gdynia: Remont wentylacji hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2011 r. pod numerem: 299191 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271877 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wentylacji hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia, 45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia, 45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45421146-9 - instalowanie sufitów podwieszanych, 45442200-9 - nakładanie powłok antykorozyjnych, 45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne, 45331210-1 - instalowanie wentylacji, 45321000-3 - izolacja cieplna, 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45310003-0 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-2- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, 45311100-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont wentylacji hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym opracowanym przez projektantów: Włodzimierza Foltyna, Adama Cybulskiego, Edwarda Domańskiego (zwanym dalej Projektem), (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12, 13, 14, i 15 do SIWZ) . 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie stalowego statywu pod centralę klimatyzacyjną na stropie budynku, 2) wykonanie dojść roboczych do otworu włazowego do centrali i wokół centrali z bali drewnianych, 3) wykonanie nowej centrali nawiewno - wywiewnej sekcyjnej np. typu BS 2 (50)VBW lub równoważnej na statywie stalowym na gumowych podkładkach, z wywiewem powietrza przy pomocy wyrzutni np. typu B firmy Ciecholewski lub równoważnej na dach, sterowanej przy pomocy układu automatyki, 4) wykonanie nowych obwodów zasilających urządzeń wentylacji mechanicznej z istniejącej tablicy głównej TG oraz z tablicy przychodni, 5) wykonanie montażu wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, 6) wykonanie nagrzewnic wentylatorów, 7) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, 8) wykonanie instalacji wentylacji głównie z przewodów okrągłych typu SPIRO typu C1, kanały wentylacyjne z blach stalowej ocynkowanej, 9) wykonanie izolacji termicznej i akustycznej przewodów matą z wełny szklanej na folii aluminiowej, 10) wykonanie docieplenia stropu żelbetowego w budynku zaplecza, 11) wykonanie regulacji wentylacji mechanicznych, 12) zabezpieczenie instalacji wentylacji zgodnie z wymogami przeciw pożarowymi. 4. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzupełnieniem opisu technicznego w zakresie specyfikacji technicznych są karty katalogowe zastosowanych materiałów. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 6. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 7. Zamawiający informuje, iż na terenie inwestycji może dojść do sytuacji, w której równocześnie będą wykonywane prace objęte przedmiotowym zamówieniem, oraz roboty związane z remontem części pomieszczeń. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z wykonującym prace budowlane. Wszelkie uwagi dotyczące koordynacji prac należy zgłaszać Zamawiającemu. 8. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 13. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 18. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.23.50-9, 45.22.32.10-1, 45.42.11.46-9, 45.44.22.00-9, 45.45.30.00-7, 45.33.12.10-1, 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.00.03-0, 45.31.11.00-2, 45.31.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz P.P.H.U. MARBUD, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 327271,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 234800,26
  • Oferta z najniższą ceną: 234800,26 / Oferta z najwyższą ceną: 289655,09
  • Waluta: PLN.
 
Gdynia, dnia 04 listopada 2011 r.L.dz. 5953/JB/2011

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na „Remont wentylacji hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" znak sprawy 28/PN/2011.

W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Ryszard Marcinkiewicz
P.P.H.U. „MARBUD"
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
234.800,26
2
Andrzej Hinc
BORA
ul. Unruga 11
81-153 Gdynia
289.655,09
 
2.        Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Ryszard Marcinkiewicz
P.P.H.U. „MARBUD"
ul. Morska 147
81-206 Gdynia
234.800,26
100
2
Andrzej Hinc
BORA
ul. Unruga 11
81-153 Gdynia
289.655,09
81,6
 
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Ryszarda Marcinkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz z siedzibą w Gdyni (81-206), ul. Morska 147. Wybrana oferta spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 234.800,26 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.11.2011
Data udostępnienia informacji: 04.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2011 13:57 Dodanie informacji Maciej Zaborski
04.11.2011 13:37 Dodanie informacji Maciej Zaborski