Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Gdynia dnia 16 czerwca 2011 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gdynia: Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2011r. pod numerem: 167219 - 2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109303 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane; 45111100-9 roboty w zakresie burzenia; 45300000-0 roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych; 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45311000-0 roboty w zakresie instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych; 45320000-6 roboty izolacyjne; 45262500-6 roboty murarskie i murowe; 45410000-4 tynkowanie; 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 45223210-1 roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali; 45442200-9 nakładanie powłok antykorozyjnych; 45442100-8 roboty malarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont hali lekkoatletycznej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, na podstawie i zgodnie z projektem architektoniczno budowlano - wykonawczym i aneksem do projektu opracowanym przez architekta Małgorzatę Wojnowską, projektem architektoniczno budowlano - wykonawczym w branży elektrycznej opracowanym przez Edwarda Domańskiego (zwanym dalej łącznie Projektem), (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do SIWZ) i przedmiarami robót (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZ). 3. Zamawiający załącza do SIWZ orzeczenie techniczne dotyczące stanu technicznego pokrycia dachowego budynku zaplecza sportowo - socjalnego hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej (stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ). 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) docieplenie ścian zewnętrznych budynku hali lekkoatletycznej i budynku zaplecza sportowo-socjalnego wraz z łącznikiem do budynku hali lekkoatletycznej w systemie Capatect Mineral i Capatect Carbon lub równoważnym; 2) wymiana pokrycia dachowego budynku zaplecza sportowo-socjalnego hali oraz zadaszenia nad wejściem głównym do budynku zaplecza hali z blach trapezowej Borga Super 40 lub równoważnej; 3) wymiana zewnętrznych osłon ściennych z okładzin listwowych profilowanych paneli PS 215 lub równoważne; 4) montaż osłon okiennych w budynku hali i w budynku zaplecza z okładzin listwowych profilowanych paneli PS 215 lub równoważne; 5) wymiana okien stalowych na okna aluminiowe wypełnione poliwęglanami; 6) wymiana systemu rynnowego budynków hali i montaż dachowej instalacji przeciwoblodzeniowej; 7) wykonanie instalacji odgromowej budynków hali; 8) wykonanie instalacji oświetleniowej elewacji; 9) wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu siłowni, znajdującym się w budynku zaplecza sportowo-socjalnego hali w systemie Saint-Gobain Construktion Products Polska lub równoważne; 10) docieplenie stropu żelbetowego w budynku zaplecza z maty z wełny szklanej Uni-Mata lub równoważne; 5. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzupełnieniem opisu technicznego w zakresie specyfikacji technicznych są karty katalogowe zastosowanych materiałów. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy (w szczególności nawierzchni hali lekkoatletycznej) oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 7. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram robót, umożliwiający jak najszybsze korzystanie z hali lekkoatletycznej. Harmonogram musi uwzględniać warunki Zamawiającego określone w Rozdziale 4 ust. 1 SIWZ. 8. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia raz w tygodniu w radach budowy. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.22.32.10-1, 45.44.22.00-9, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marbud Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2045413,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 1216786,87
  • Oferta z najniższą ceną: 1216786,87 / Oferta z najwyższą ceną: 1321190,33
  • Waluta: PLN.

Gdynia, dnia 03 czerwca 2011 r.
 
L.dz.2848/JB/2011
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na „Remont hali lekkoatletycznej GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5" - znak sprawy 15/PN/2011
 
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
 
1.        W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
1
Jarosław Kaniszewski Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Mgr Inż. Jarosław Kaniszewski, ul. Trawki 15/13, 80-257 Gdańsk
1.321.190,33
2
Konsorcjum Firm:
1. Stanisław Krupa Firma Remontowo - Budowlana Krupa, ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia - Lider Konsorcjum
2. Tysand Spółka Jawna J. Krawczykiewicz K. Rzewuski, ul. Grunwaldzka 585A/7 80-339 Gdańsk -  Partner Konsorcjum.
1.245.038,12
3
Ryszard Marcinkiewicz
MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, ul. Morska 147 81-206 Gdynia
1.216.786,87
 
 
2.      Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
 
Poz. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
Punktacja
1
Ryszard Marcinkiewicz
MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, ul. Morska 147 81-206 Gdynia
1.216.786,87
100
2
Konsorcjum Firm:
1.    Stanisław Krupa Firma Remontowo - Budowlana Krupa, ul. Klonowa 13, 81-558 Gdynia - Lider Konsorcjum
2.    Tysand Spółka Jawna J. Krawczykiewicz K. Rzewuski, ul. Grunwaldzka 585A/7 80-339 Gdańsk -  Partner Konsorcjum.
1.245.038,12
97,73
 
3
Jarosław Kaniszewski Przedsiębiorstwo Budowlane KANBUD Mgr Inż. Jarosław Kaniszewski, ul. Trawki 15/13, 80-257 Gdańsk
1.321.190,33
92,10
 
3.        Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę Ryszarda Marcinkiewicza prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, z siedzibą  ul. Morska 147 81-206 Gdynia. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 1.216.786,87 zł.
 
4.        Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po dokonaniu wpłaty przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.06.2011
Data udostępnienia informacji: 03.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2011 14:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski
03.06.2011 13:47 Dodanie informacji Paulina Filipowicz