Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.

                                                                                                      

         Gdynia, 10.11.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Gdynia: Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 10.11.2011 r.  pod numerem:  294459 - 2011
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264501 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji hali gier GOSiR w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45111100-9 roboty w zakresie burzenia; 45410000-4 tynkowanie; 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej; 45442100-8 roboty malarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5, na podstawie i zgodnie z projektem pod nazwą Kolorystyka elewacji i wnętrz Hali Sportowej GOSiR - w zakresie robót budowlanych dotyczących elewacji zewnętrznej hali gier, opracowanym przez architekta Marka Kleczkowskiego (zwanym dalej Projektem), (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - w zakresie robót budowlanych dotyczących elewacji zewnętrznej hali gier (stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Uwaga: Projekt pod nazwą Kolorystyka elewacji i wnętrz Hali Sportowej GOSiR oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą dwóch etapów remontu tj. elewacji zewnętrznej hali oraz wnętrza hali. Przedmiotem niniejszego postępowania jest pierwszy etap remontu polegający na wykonaniu całości zakresu prac dotyczących elewacji zewnętrznej hali. Załączony do postępowania przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10) dotyczy prac objętych niniejszym postępowaniem. 4. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej hali, polegający na oczyszczeniu, reperacji ubytków i malowaniu ścian elewacji, reperacji i uzupełnieniu cokołów, wymianie opraw oświetleniowych zewnętrznych, wymianie rur spustowych. 5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) 1) demontaż istniejącego tynku na cokołach i rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych oraz reperacja i uzupełnienie podłoża, 2) demontaż wszystkich elementów utrudniających malowanie ścian zewnętrznych, sprawdzenie naściennej instalacji elektrycznej, oczyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków, ubytki tynku typu baranek tynkiem mineralnym Atlas Cermit SM lub równoważnym o grubości ziaren jak tynk istniejący, przed nałożeniem tynku uzupełnianą powierzchnię należy zagruntować podkładową masą tynkarską Atlas Cerplast lub równoważna - 2 krotne malowanie farba silikonową Atlas Fastel Nova lub równoważną, kolor: wg rys. nr A2,A3; stare tynki oraz inne podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem ATLAS ARKOL NX lub równoważnym; malowanie logo wg rys A2,A3, A4, A5, 3) czyszczenie blachy ściany kasetowej zewnętrznej, 4) czyszczenie powierzchni zewnętrznych ze szkła profilowanego z brudu; usunięcie uszkodzonych elementów oraz uszkodzonych wypełnień pomiędzy nimi; uzupełnienie powstałych ubytków oraz wypełnień pomiędzy elementami przeszklenia; 5) czyszczenie drzwi metalowych i usunięcie luźnych kawałków rdzy oraz dwukrotne malowanie białą farbą do metalu; 6) czyszczenie rynien oraz demontaż rur spustowych zewnętrznych i montaż nowych np. firmy Marley lub równoważnej, kolor zbliżony do RAL 9007 Graualuminium; 7) czyszczenie i malowanie obróbki blacharskiej zewnętrznej, parapetów w kolorze RAL 9007 Graualuminium; 8) demontaż okładziny z cegły klinkierowej z elewacji wschodniej ścian zewnętrznych, oczyszczenie elewacji, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie ubytków tynków typu baranek, tynkiem mineralnym Atlas Cermit SM lub równoważnym o grubości ziaren jak tynk istniejący, przed nałożeniem tynku uzupełnione powierzchnie należy zagruntować podkładową masą tynkarską Atlas Cerplast lub równoważną; dwukrotne malowanie farbą silikonową Atlas Fastel Nova KOLOR: 0059 lub równoważną; stare tynki oraz inne podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem ATLAS ARKOL NX lub równoważnym; 9) czyszczenie blachy ściany kasetowej; malowanie oczyszczonej powierzchni farbą podkładową lub gruntem reaktywnym; malowanie przygotowanych powierzchni blachy natryskowo farbą piliwintylową lub chlorokauczukową w kolorze RAL 7035 Lachtgrau; 10) demontaż i wymiana na nowe oprawy oświetleniowe znajdujące się na elewacji budynku (patrz karty katalogowe). 6. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzupełnieniem opisu technicznego w zakresie specyfikacji technicznych są karty katalogowe zastosowanych materiałów. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. 8. 8. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, w tym również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mirosław Kopacz Firma Usługowo Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielcza 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218963,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 123000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 123000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 167975,07
  • Waluta: PLN.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.11.2011
Data udostępnienia informacji: 10.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.11.2011 14:53 Dodanie informacji Maciej Zaborski