Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 52


Gdynia, 15.06 2010

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni informuje, że 15 czerwca 2010r. po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na  wymianę posadzek w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni została zawarta umowa z firmą
 
PHU BOLMAR  BIS SP.J.
E. Gemba, G. Rutyna
81-822 SOPOT, ul. Okrężna 17K


Gdynia, 07.06.2010


Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO na wymianę
posadzek w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52.

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na wymianę posadzek w Zespole Szkół nr
6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52 z powodu wycofania oferty przez firmę
"NORMAX" z siedzibą w Promnicach, ul. Południowa 33 A, 62-005 Owińska
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (art. 94 pkt 3 Ustawy
Prawo zamówień Publicznych, Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.
zmianami).

Ofertę, która otrzymała drugą w kolejności liczbę punktów tj. 95,21
przedstawiła firma:

PHU "BOLMAR BIS"
E. Gemba, G. Rutyna
81-822 Sopot, ul. Okrężna 17K

z ceną brutto 61 798,56 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 56/100).  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 19-05-2010
Gdynia, dnia 26.05.2010r.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO na wymianę posadzek
 w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52.
 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego        w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę posadzek w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni, ul. Wrocławska 52  została wybrana oferta:
 NORMAX Janusz Norkiewicz, Promnice, ul. Południowa 33 A, 62-005 Owińska
 z ceną brutto - 58 838,86 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem 86/100).
Oferent przedstawił najniższą cenę wykonania zamówienia, co stanowiło jedyne kryterium wyboru w ogłoszonym przetargu, uzyskując maksymalną ilość punktów.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.
 W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 19.05.2010r. do godz. 9.30  wpłynęło 10 ofert.  
 
Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena ofertowa
brutto zł
Pkt.
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON" Sp. z o.o.
 
81-198 Pierwoszyno,
ul. Brzoskwiniowa 7
  85.317,89     68,96
2. „EWANDER" -  283-200 Starogard Gdański
ul. Zielona 20 
  89.202,75     65,96
3. NORMAX
 Janusz Norkiewicz
62-005 Owińska                           
Promnice, ul. Południowa 33A
  58.838,86     100
 
 
 
4. PHU „GRAMAL"
Dariusz Sychowski
84-239 Bolszewo; ul. Olchowa 10 70.887,04 83,00
5. PHU „FOX" Marcinkowska 62-004 Czerwonak
Kilin, ul. Działkowa 8
78.835,25 74,64
6. Firma Budowlana „GAMA"
Omar Suchan
81-601 Gdynia, ul. Równoległa 43 84.714,21 69,46
7. TERBUD Kamrowski i Współnicy 80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 30 115.444,98 50,97
8. PHU „BOLMAR BIS"
E. Gemba, G. Rutyna
81-822 Sopot, ul. Okrężna 17K 61.798,56 95,21
9.
 
„TERRY" Sp. z o.o. 86-100 Świecie
Ul. Wojska Polskiego 116A
78.154,96 75,28
10.
 
Zakład Remontowo Budowlany Ryszard Ronduda 81-532 Gdynia, ul. Witolda 30A 86.922,83  
 
Z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zakład Remontowo Budowlany Ryszard Ronduda został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6,  81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 52  ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 EURO na wymianę posadzek w Zespole Szkół nr 6 w Gdyni, przy ul. Wrocławskiej 52, II piętro.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP Nr 121184-2010 dnia 30.04.2010r., CPV: 45111300-1, CPV: 45000000-7, CPV: 45430000-0,.
Wymagany termin realizacji: 17 sierpnia 2010 r. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  spełniają warunki  zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp,  nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4850_55584.html oraz http://www.gim7gdy.prv.pl/ i w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 16.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 19.05.2010r. do godz. 9.30 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 19.05.2010r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora (sekretariat). Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami: kierownik administracyjny Beata Figlon w godz. 8.00 - 16.00 tel. 58 664 69 05.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. 

Załączniki:

SWIZ

Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

Rysunki
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sławomir Wiśniewski
Wprowadził informację: Izabela Żurawek
Ostatnio zmodyfikował: Adam Sarna
Data wytworzenia informacji: 07.06.2010
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2019 14:01 Aktualizacja treści Adam Sarna
16.06.2010 10:04 Aktualizacja treści Adam Sarna
16.06.2010 10:02 Aktualizacja treści Adam Sarna
15.06.2010 14:30 Dodanie informacji Adam Sarna
08.06.2010 14:20 Korekta Adam Sarna
08.06.2010 08:34 Dodanie informacji Izabela Żurawek
26.05.2010 09:59 Dodanie informacji Izabela Żurawek