Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 732.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2647198-b117-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173534
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00102535
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.3.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 3890243,90 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73, dz. nr 2007, 2008 obręb 0014 Dąbrowa, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Damikon Construction Daniel Mikusik:
1) Projektem budowlanym wielobranżowym „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projektem wykonawczym branży architektonicznej „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni. Etap I – Pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z dachem” (stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ),
3) Projektem wykonawczym branży konstrukcyjnej „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni. Etap I – Pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z dachem” (stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ),
4) Projektem wykonawczym branży elektrycznej „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni. Etap I – Pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z dachem” (stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ),
5) Projektem wykonawczym branży sanitarnej „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni. Etap I – Pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z dachem” (stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ),
6) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 15 do SWZ),
7) Aranżacją wnętrz (stanowiącą załącznik nr 16 do SWZ),
8) Decyzją nr RAAIII.6740.3.2.2020.MR-1070/73 z dnia 6 kwietnia 2020 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni (stanowiącą załącznik nr 17 do SWZ),
3. Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 18 do SWZ).

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
44212240-3 - Dźwigary
44112410-5 - Konstrukcje dachowe
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4785000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7245745,50 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4785000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDREM-RYBAK
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-239-23-34
7.3.3) Ulica: Krótka 1
7.3.4) Miejscowość: Luzino
7.3.5) Kod pocztowy: 84-242
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4785000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-31SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji zamówienia: 210 (dwieście dziesięć) dni od dnia zawarcia umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.02.2023
Data udostępnienia informacji: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2023 15:16 Aktualizacja treści Maciej Zaborski