Przebudowa istniejącego boiska szkolnego na terenie SP nr 26 przy ul. Tatrzańskiej 40 w GdyniRozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie SP nr 26 przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia,” - 20%).

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę ELSIK Sp. z o. o., z siedzibą w Żukowie (80-330) przy ulicy Kościerskiej 8 F. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto 60% = 60 punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punków,
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 20 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 233.700,00 zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 06 września 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 03.09.2019
Data udostępnienia informacji: 03.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2019 13:41 Dodanie informacji Anna Urbańska
04.09.2019 13:08 Aktualizacja treści Anna Urbańska