Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO przy ul. Dickmana w GdyniOgłoszenie nr 500243313-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO przy ul. Dickmana w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 602065-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 500202019-N-2018, 500207120-N-2018, 500210057-N-2018, 500213282-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO przy ul. Dickmana w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.55.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boisk szkolnych o nawierzchni poliuretanowej oraz o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem na terenie V LO w Gdyni przy ulicy Dickmana obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z: dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO ul. Arendta Dickmana Gdynia Oksywie” (stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem boisk na terenie V LO ul. Arendta Dickmana Gdynia Oksywie” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez jednostkę projektową „KA-Projekt Adam Kościecha”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – „Przebudowa boisk szkolnych na terenie V LO w Gdyni’’ (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót: „Przebudowa boisk szkolnych na terenie V LO w Gdyni” (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje w szczególności : 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie warstw odsączających pod nawierzchnię poliuretanową i nawierzchnię z trawy syntetycznej, 5) wykonanie podbudów pod nawierzchnię poliuretanową i nawierzchnię z trawy syntetycznej, 6) wykonanie obrzeży betonowych, 7) wykonanie przepuszczalnej sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o łącznej powierzchni ok. 510 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) systemowa warstwa elastyczna o grubości min. 35 mm, wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU, b) dolna warstwa o grubości min. 8 mm wykonana z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, c) górna warstwa o grubości min. 8 mm wykonana z kolorowego granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm barwionego w masie, 8) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni ok. 924 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) warstwa elastyczna ,,shockpad’’ wykonana metodą in situ, b) nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM, 9) wykonanie linii do gry na boiskach, 10) wykonanie logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, 11) dostawę i montaż wyposażenia boisk w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006 lub równoważną, b) zestawu do siatkówki (2 słupki, siatka), posiadającego atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, c) dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej o wymiarach 5x2m, posiadających atest bezpieczeństwa lub certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną lub PN-EN 748:2013-09 lub równoważną lub PN-EN 749:2006 lub równoważną, d) dwóch bramek aluminiowych do rugby, 12) wykonanie piłkołapów, 13) dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: a) ławek parkowych – 5 sztuk, b) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm, treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, c) tablicy pamiątkowej, o wymiarach tarczy tablicy 120x80 cm, treść tablicy pamiątkowej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 14) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 15) wykonanie odwodnienia boisk, 16) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Rozdziale 3 SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-1, 45112000-5, 37451000-4, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 644244.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Elsik Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lniska 22
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Żukowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600536.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600536.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600536.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.10.2018
Data udostępnienia informacji: 10.10.2018