Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r. – I część zamówienia

Gdynia, dnia  21 maja  2018 roku.

l.dz. 2542/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.20.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprez kolarskich organizowanych w II i III kwartale 2018 r. – I część zamówienia

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania. Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę SE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Nowa Iwiczna (05-515) przy ul. Zimowej 31A/28. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Nośniki promocji na odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy 20% = 15 punktów,
3) Zasięg promocji 20% = 20 punktów.
Łączna liczba punktów: 95 punktów.
 
Cena oferty brutto wynosi 300.000,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 21.05.2018
Data udostępnienia informacji: 21.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.05.2018 12:34 Dodanie informacji Marzena Angielczyk