Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Arka Gdynia oraz zespół Młodej Ekstraklasy w okresie rozgr.rundy wiosennej sezonu 2010/2011

  24/02/2011    S38    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2011/S 38-061728
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 22.02.2011 roku i zamieszczono w dniu 24.02.2011 roku pod numerem 2011/S 38-061728
Niniejsze ogłoszenie jest publikowane przez: instytucję zamawiającą (objętą dyrektywą 2004/18/WE)
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska, Kamila Hamerska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: mailto:sekretariat@gosirgdynia.pl?subject=TED
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.gosirgdynia.pl/
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Arka Gdynia oraz przez zespół Młodej Ekstraklasy w okresie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/2011.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Arka Gdynia oraz przez zespół Młodej Ekstraklasy w okresie rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2010/2011.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: cznychnych z ochroną praw wyłącznych art. 67 ust 1 pkt 1 a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Arka Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9 posiadającej drużynę w Ekstraklasie piłki nożnej Arka Gdynia jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraklasy organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. W rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 po 15 rozegranych kolejkach zajmuje obecnie 15 miejsce. Zespół rozgrywa mecze na boiskach całej Polski. Mecze ligowe z udziałem Arki cieszą się dużą popularnością w naszym mieście, na trybunach zasiada przeciętnie około 3 000 widzów (maksimum pojemności stadionu). Modernizacja stadionu powiększy jego pojemność do ok. 15 000 miejsc, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości kibiców na stadionie podczas meczów. Piłka nożna należy poza tym do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w kraju i zagranicą. Obecnie krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Arka Gdynia. Prawo do bezpośrednich relacji z wybranych spotkań drużyn Ekstraklasy ma telewizja Cyfrowa Canal Plus (około 1,2 mln abonentów). Wybrane mecze transmitowane są także w technologii High Definition na kanale Cyfra Sport HD. Mecze nie transmitowane przez Canal Plus relacjonuje „na żywo" kanał Orange Sport. Także TVP1 ma prawo do pokazania najciekawszych fragmentów spotkań i korzysta z tego prawa w programie „Szybka Piłka". Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują ogólnopolskie portale internetowe, których popularność rokrocznie wzrasta. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni. Zespół produkuje także różnego rodzaju nieodpłatne materiały promocyjne eksponując nazwę Gdynia (plakaty, programy meczowe, logotypy miasta na koszulkach meczowych oraz strojach sportowych, promocja poprzez uwidocznienie logo miasta na obiekcie gdzie rozgrywane są spotkania mistrzowskie, strona internetowa etc.).
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
6/ZWR/2011
 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 016-024297 z dnia 25.1.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
7.2.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Sportowa Spółka Akcyjna Arka Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 1 796 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 1 796 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.2.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Schwarz
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 01.03.2011
Data udostępnienia informacji: 01.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2011 14:20 Korekta Paulina Filipowicz
01.03.2011 14:13 Dodanie informacji Paulina Filipowicz