Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn Start Gdynia w rozgrywkach I Ligi koszykówki mężczyzn.

18/10/2011    S200    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2011/S 200-325462
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.10.2011 roku i zamieszczono w dniu 18.10.2011 roku pod numerem 2011/S 200-325462
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn „Start Gdynia" w rozgrywkach I Ligi koszykówki mężczyzn w okresie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2011/2012.
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce świadczenia usług: Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn „Start Gdynia" w rozgrywkach I Ligi koszykówki mężczyzn w okresie rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2011/2012.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 460 555,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Klubowi Koszykówki Start Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35-37 posiadającej drużynę w I Lidze koszykówki mężczyzn jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w koszykarskich rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim Na mocy decyzji władz polskiej koszykówki zespół Asseco Prokom Gdynia został zwolniony z obowiązku rozgrywania meczów ligowych w ramach Tauron Basket Ligi w pierwszym jej etapie (czyli w czasie trwania całej rundy jesiennej). Nie zawarcie umowy z Klubem Koszykówki Start Gdynia na rundę jesienną spowodowałoby, że w tym okresie miasto Gdynia niebyło by promowane poprzez koszykówkę męską w żadnych rozgrywkach o zasięgu ogólnokrajowym. W tej sytuacji zawarcie umowy na promocję Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn „Start Gdynia" w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 jest w pełni zasadne. Klub Koszykówki Start Gdynia SA został założony w tym roku i przejął drużynę rezerw Mistrza Polski - Asseco Prokomu Gdynia, który rozgrywał mecze w ramach I Ligi koszykówki mężczyzn. Priorytetem dla nowo powstałego Klubu jest budowa stabilnego zespołu składającego się zarówno z młodych jak i doświadczonych polskich zawodników. Głównym założeniem zespołu „Start Gdynia" jest przyciągnięcie na trybuny nowych kibiców, którym zostanie zaszczepiona pasja i miłość do koszykówki. Należy podkreślić, iż mecze koszykówki cieszą się dużą popularnością w naszym mieście, rozgrywane są z reguły przy pełnych trybunach, natomiast w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji dotyczących tego rodzaju eventów, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni nazywaną stolicą polskiej koszykówki.
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
47/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.10.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Klub Koszykówki Start Gdynia S.A.
ul. Śląska 35-37
81-321 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 30 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 30 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2011
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.10.2011
Data udostępnienia informacji: 18.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2011 13:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski