Promocja Miasta Gdyni przez UKS Jantar w ramach startów i przygotowań zawodniczki Joanny Mitrosz startującej w gimnastyce artystycznej.

01/06/2011    S105    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 105-171596
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.05.2011 roku i zamieszczono w dniu 01.06.2011 roku pod numerem 2011/S 105-171596
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Do wiadomości: Anna Byczkowska, Dariusz Schwarz
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni przez Uczniowski Klub Sportowy „Jantar" w ramach startów i przygotowań zawodniczki Joanny Mitrosz startującej w gimnastyce artystycznej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.7.2011 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez Uczniowski Klub Sportowy „Jantar" w ramach startów i przygotowań zawodniczki Joanny Mitrosz startującej w gimnastyce artystycznej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.7.2011 roku.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jantar" z siedzibą w Gdyni (81-384) przy ul. Władysława IV 54 jest zasadne, ponieważ zawodniczka klubu - Joanna Mitrosz jest obecnie jedyną reprezentantką Gdyni w kategorii Seniorek w układach indywidualnych w gimnastyce artystycznej, która przygotowuje się do startów w Mistrzostwach Europy i Świata, będącymi jednocześnie kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012 i mającą bardzo duże szanse wywalczenia kwalifikacji oraz drugi raz w karierze reprezentowania Gdyni na imprezie najwyższej rangi Ta utytułowana zawodniczka jest aktualną mistrzynią Polski (multimedalistka MP), w roku 2010 zajęła 10 miejsce na Mistrzostwach Europy w Bremen oraz 8 miejsce na Mistrzostwach Świata w Moskwie. Po raz pierwszy w historii polskiej gimnastyki artystycznej startowała w finałach Mistrzostw Świata gdzie w obręczy wywalczyła 8 miejsce, a w finale wstążki 7 miejsce. Startowała również w finałach Pucharu Świata i Grand Prix umacniając swoją pozycję na arenie światowej. Joanna Mitrosz, będąca absolwentką Szkoły Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej w Gdyni, od lat zdobywa medale na imprezach międzynarodowych i krajowych, dając powód do dumy mieszkańcom Gdyni. Współpraca UKS Jantar Gdynia w ramach startów Joanny Mitrosz, będącą w składzie kadry narodowej Seniorek, multimedalistkę Mistrzostw Polski Seniorek w gimnastyce będzie stanowiła doskonałą Promocją Miasta Gdyni na arenach krajowych i międzynarodowych.
 
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
19/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 081-132868 z dnia 27.4.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
12.5.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Uczniowski Klub Sportowy "Jantar"
ul. Władysława IV/54
81-384 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 10 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 10 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.5.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 01.06.2011
Data udostępnienia informacji: 01.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2011 15:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski