Promocja Miasta Gdyni podczas XXXI Regat o Puchar Arki w klasie laser organizowanych przez MKŻ Arka Gdynia, w dniach 29.04-01.05.2011r.

07/05/2011    S89    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2011/S 89-144572
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.05.2011 roku i zamieszczono w dniu 07.05.2011 roku pod numerem 2011/S 89-144572
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Kontaktowy: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
Do wiadomości: Anna Byczkowska, Kamila Hamerska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel. +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks +48 586221164
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.gosirgdynia.pl
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Promocja Miasta Gdyni podczas XXXI Regat o Puchar Arki w klasie laser organizowanych przez Miejski Klub Żeglarski „Arka" Gdynia, w dniach 29.04.-1.5.2011 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13
Główne miejsce świadczenia usług Polska i Europa.
Kod NUTS PL
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas XXXI Regat o Puchar Arki w klasie laser organizowanych przez Miejski Klub Żeglarski „Arka" Gdynia, w dniach 29.04-1.5.2011 r.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.2)CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 7 563 900,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: c) Roboty budowlane/ dostawy/ usług mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych z ochroną praw wyłącznych
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Miejskiemu Klubowi Żeglarskiemu „Arka" z siedzibą w Gdyni (81-345) przy ul. Jana Pawła II 13D jest zasadne, ponieważ MKŻ „Arka" jest obecnie jedynym organizatorem imprezy żeglarskiej XXXI Puchar Arki w klasie Laser. Gdyński Klub o wspaniałych osiągnięciach sportowych i organizacyjnych, wyróżniony wieloma odznaczeniami za wyniki sportowe i wychowawcze zrzesza żeglarzy, którzy odnoszą wiele sukcesów na wodach krajowych, jak i zagranicznych zdobywając wiele tytułów i medali w licznych regatach w Polsce jak i poza granicami. Na tą prestiżową imprezę od lat przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, co jest niewątpliwie wynikiem bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu wcześniejszych imprez organizowanych przez MKŻ Arka. Organizacja w Gdyni XXXI Pucharu Arki w klasie Laser będzie doskonałą promocję Miasta Gdyni. Najważniejsze osiągnięcia zawodników MKŻ Arka w 2010 roku: Wicemistrzostwo Świata i Wicemistrzostwo Europy (Wojciech Zemke), Mistrz. Polski (6 medali), Puchar Europy w kl. LAR: 2 miejsce Rafał Milczarczyk, Puchar Polski indywid. zdobyło 3 zawodników, Zespołowy Puchar Polski: 1 miejsce. Klub za swoje wyniki od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce Polskich Klubów Żeglarskich.
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
16/ZWR/2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2011/S 071-115208 z dnia 12.4.2011
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1)DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
27.4.2011
V.2)LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1
V.3)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Miejski Klub Żeglarski "Arka"
Al. Jana Pawła II 13 D
81-345 Gdynia
POLSKA
V.4)INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość 30 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość 30 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
 
V.5)PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
5.5.2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.05.2011
Data udostępnienia informacji: 09.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2011 11:57 Dodanie informacji Maciej Zaborski